Kon-tact

nieuws

Infomoment Banaba Ouderencoaching

Op woensdag 6 september van 18.00 tot 21.00 uur organiseert Thomas More een infoavond voor de Banaba Ouderencoaching.  

Interesse? Vind meer informatie via de volgende link: Banaba Ouderencoaching

Geplaatst op: Donderdag 24 Augustus

KON-tact studiedag 'Oud' of the box

Studiedag 'Oud' of the box - inspiratie voor de zorg van morgen

Presentaties, relevante artikelen en documenten mbt praktijktafels zijn nu beschikbaar onder 'downloads'.

Folder 'Oud' of the box.
Overzicht praktijktafels

Geplaatst op: Donderdag 17 november 2016

lees meer

scroll naar beneden

wat & wie is kon-tact

De komende jaren staat de zorgsector voor grote uitdagingen. De bevolking vergrijst, wat een stijgende zorgvraag met zich mee brengt. De oudere zelf verandert, er heerst krapte op de arbeidsmarkt, het aantal mantelzorgers neemt af, de middelen zijn schaarser, ... Dit is de aanleiding om een andere, creatievere en innovatievere manier na te denken over (de organisatie van) de toekomstige ouderenzorg.

KON-tact is hét Kempens Ouderenzorg Netwerk. Alle actoren die actief zijn rond ouderenzorg in de Kempen zijn welkom. KON-tact denkt na over de aanpak van en de evoluties in de ouderenzorg en zet concrete acties op in de regio.

thema's

Zorgzame buurten

Zorgzame buurten

Deze werkgroep wil de sociale cohesie op niveau van buurten, wijken of gemeenten versterken. Op basis van een bevraging heeft KON-tact een beeld gekregen mbt 'Wat bestaat er?', 'Zijn er inspirerende initiatieven?', 'Wat werkt er(niet)?', 'Is er nood aan een zorgzame buurt?'

Het KON-tact symposium dat doorgaat in het najaar van 2016 zal deze thematiek uitgebreid behandelen.

lees meer
projecten met dit thema

Tekorten wegwerken

Tekorten wegwerken

Deze werkgroep brengt het formele zorgaanbod in kaart, spoort tekorten op en werkt hiervoor oplossingen uit.  2 Masterstudenten zijn op dit ogenblik actief bezig met het in kaart brengen van de formele zorg.

lees meer
projecten met dit thema

Informele zorg

Informele zorg

Ondersteuning van informele zorg en afstemming met het professionele aanbod.

Deze werkgroep brengt het informele zorgaanbod in de regio Kempen in kaart. Het doel is de draagkracht van de mantelzorger versterken, zodat deze de zware zorgtaak langer kan volhouden.

De werkgroep heeft via een digitale bevraging bij organisaties die ondersteuning bieden voor mantelzorgers en vrijwilligers een behoorlijk beeld gekregen van de sector. 'Wat is er?', 'Waar zijn er nog hiaten?'.

Het KON-tact symposium dat doorgaat in het najaar van 2016 zal deze thematiek uitgebreid behandelen.

lees meer
projecten met dit thema

Oplossingen op maat

Oplossingen op maat

Deze werkgroep ontwikkelt zorgoplossingen op maat van de oudere. Iedere persoon is anders en heeft andere behoeften; behoeften evolueren bovendien in de tijd.

lees meer
projecten met dit thema

Kennisopbouw en netwerking

Kennisopbouw en netwerking

Kennisopbouw, kennisdeling en het faciliteren van informele contacten zijn de opdracht van deze werkgroep. Hiernaast ondersteunt het de andere werkgroepen door het organiseren plaatsbezoeken en studiereizen.

lees meer
projecten met dit thema

projecten

Zorg voor oudere of zieke familieleden: basisinformatie voor iedereen die op zoek is naar hulp.

Iemand die niet meer voor zichzelf kan zorgen, blijft graag in zijn thuisomgeving.  Vaak helpen familieleden bij het organiseren van het dagelijkse leven.  Familieleden die zorgen voor een zorgbehoevende persoon worden mantelzorgers genoemd.

Mantelzorg is niet evident.  Goede afspraken tussen de zorgbehoevende persoon, de familie en de zorg- en hulpverleners zijn noodzakelijk.  Hou rekening met de financiële kant van de zaak en de tijdsindeling.  Als je werkt, kan de ondersteuning van enkele diensten noodzakelijk zijn.  
De dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds helpt je met het zoeken naar een oplossing en geeft je een zicht op financiële tussenkomsten en de mogelijkheden van diensten voor thuisverzorging.
Je kunt daarvoor ook terecht bij de sociale dienst van het OCMW.

Voor informatie en ondersteuning kun je terecht bij een aantal verenigingen: 
Steunpunt Thuiszorg
Vzw Liever Thuis
Ziekenzorg CM
Ons Zorgnetwerk
Kenniscentrum Mantelzorg
Op de website van het agentschap Zorg en Gezondheid vind je meer informatie over alle ouderenzorgvoorzieningen. Gegevens van woonzorgvoorzieningen vind je eveneens op de website van Zivi (Zorginformatie voor iedereen).

Emotioneel

Op emotioneel vlak is mantelzorg niet te onderschatten: het geeft je veel voldoening om voor een familielid te zorgen, maar het slorpt ook veel energie op.  Vermoeidheid, onzekerheid en bezorgdheid hebben een weerslag op je gezin.  Buiten het gezin verminderen je sociale contacten omdat de zorg erg tijdrovend is.  Als mantelzorger mag je niet vergeten voor jezelf op te komen: aandacht hebben voor je gevoelens, tijd maken voor jezelf en ‘nee’ zeggen wanneer je iets niet haalbaar vindt, maakt een moeilijke mantelzorgsituatie draaglijker.

Financieel

Ouders, grootouders, broers of zussen die bij jou inwonen en die zelf slechts beperkte inkomsten (maximum 24.070 euro aan pensioen in 2012)  hebben, kun je net zoals je kinderen fiscaal ten laste beschouwen.  Je krijgt een verhoging van de belastingvrije som.  Meer informatie krijg je bij de FOD Financiën (0257/257 57).

Voor de niet-medische kosten van de verzorging van een zorgbehoevende thuis, kun je via de Vlaamse zorgverzekering een bedrag van 130 euro per maand ontvangen.  Aanvragen richt je tot je zorgkas.

Sommige gemeenten en provincies kennen een mantel- en thuiszorgpremie toe aan verzorgers.  Kijk opwww.rechtenverkenner.be of ga langs bij je ziekenfonds of OCMW.

Bespreek met je oudere familieleden ook zeker wat er zou moeten gebeuren indien ze mentaal zouden achteruitgaan. Wie mag beslissingen nemen over hun persoon of over hun vermogen indien ze daar zelf niet meer toe in staat zijn? Lees er meer over in de brochure 'Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?'.

Combinatie zorg en werk

Er bestaat een speciale verlofregeling voor personen die willen zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid.  Je kan een voltijds verlof van 1 tot 3 maanden aanvragen of deze periode verdelen met een verlof van 1/5 of 1/2. Gaat het om een zwaar ziek kind jonger dan 16 jaar en ben je alleenstaand, dan kun je een verlof van 24 maanden nemen.  De werkgever kan het verlof niet weigeren.  
Gedurende de arbeidsonderbreking kun je genieten van een uitkering, die je aanvraagt bij de RVA.  
Bovenop de uitkering van de RVA kun je een aanmoedigingspremie bij de Vlaamse overheid aanvragen voor het opnemen van dit verlof. Je ontvangt dan maandelijks een premie voor een maximale periode van 1 jaar.  Meer info krijg je bij de Vlaamse infolijn 1700 of op www.werk.be.
De periode van het verlof waarin je een uitkering krijgt, wordt gelijkgesteld met periodes van tewerkstelling voor de berekening van pensioenrechten.

Ondersteunende diensten

Je kunt beroep doen op diensten die helpen bij het huishoudelijk werk of klusjes en diensten die de zorgbehoevende gezelschap houden.  De meeste van deze diensten kun je met dienstencheques betalen.  Informatie krijg je opwww.dienstencheques-rva.be
In een lokaal dienstencentrum kun je ook voor heel wat hulp terecht: vormingsactiviteiten, maaltijden, boodschappen doen en hulp in huis.  Een regionaal dienstencentrum kent de dienstverlening van organisaties in de buurt.
Nachtopvang en opvang in een centrum voor kortverblijf kunnen een aanvulling zijn op de mantelzorg.

Voor informatie over al deze diensten kun je terecht bij het ziekenfonds of het OCMW.
Adressen vind je bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Alle relevante informatie voor ouderen werd gebundeld in de 60+gids.  Je kunt de gids bestellen op de Vlaamse infolijn 1700 of online bekijken.
Krijg je te maken met een dement familielid, dan kan je de website www.omgaanmetdementie.be raadplegen.

Zorgwonen

Meer-generatie-wonen (grootouders, ouders en kinderen) was vroeger zeer gebruikelijk. In de loop van vorige eeuw werden woningen meer en meer bewoond door het "klassieke" gezin (ouders en jonge kinderen). De stedenbouwwetgeving speelde daar op in door in bepaalde gebieden die samenlevingsvorm zelfs op te leggen. Een paar voorbeelden:

- vele verkavelingen bestemmen de loten enkel voor eengezinswoningen
- bij zonevreemde woningen (woningen in bijvoorbeeld agrarisch gebied) mag het aantal woongelegenheden niet verhogen.

Er stelde zich geen probleem als grootouders gewoon kwamen inwonen en sliepen in een slaapkamer van de woning. Want dat werd en wordt nog steeds als eengezinswoning aanzien (ook al woonden er drie generaties in). Een gehandicapte broer opvangen in een slaapkamer van jouw woning was ook geen stedenbouwkundig probleem. Dat wordt ook nog steeds als één gezin beschouwd.

Maar vele mensen willen wel de grootouders of de zieke broer of zus in huis opnemen, maar zijn gesteld op hun eigen privacy. En dan kwam de behoefte aan min of meer onafhankelijk functionerende woningonderdelen. Een deel van het gelijkvloers wordt klaar gemaakt voor de ouders, die een aparte woonkamer, keuken en toegangsdeur krijgen. En op den duur kan je je afvragen of er niet gewoon een appartement bij gemaakt wordt. En dat was een probleem (want niet vergunbaar) in die verkavelingen en zonevreemde woningen.

Regeling

Om deze problemen op te lossen werd het zorgwonen in regelgeving vastgelegd. Men spreekt van zorgwonen als voldaan is aan al volgende voorwaarden:

 • In een bestaande woning wordt 1 ondergeschikte wooneenheid gecreëerd
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt 1 fysiek geheel met de hoofdwooneenheid
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning
 • De eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte berust bij dezelfde titularis of titularissen
 • De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van
  • Hetzij ten hoogste 2 ouderen van 65 jaar of ouder
  • Hetzij ten hoogste 2 hulpbehoevende personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering, personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven)
Vergunning nodig?

A. Het maken van een zorgwoning is bij decreet vrijgesteld van de vergunningsplicht, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen het bestaande bouwvolume. Wanneer u geen constructieve werken uitvoert, is noch een stedenbouwkundige melding, noch een stedenbouwkundige vergunning nodig. 

B. De vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning geldt ook wanneer constructieve werken nodig zijn. In dat geval geldt de stedenbouwkundige meldingsplicht. Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van het meldingsformulier zorgwonen

C. Wordt de woning uitgebreid, dan geldt de vrijstelling niet. Een stedenbouwkundige vergunning is dan nodig.

 

Na het beëindigen van de zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug aangewend wordt voor de huisvesting van 1 gezin, dan is dit meldingsplichtig. Deze meldingsplicht geldt zowel in geval A, B als C. U gebruikt hetzelfde meldingsformulier als hierboven.

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, dan is hiervoor een stedenbouwkundige vergunning nodig. Het opsplitsen van een woning in meerdere wooneenheden die niet dienen voor zorgwonen is immers altijd vergunningsplichtig. 

 

Opname in het Rijksregister

Alle inwoners moeten in het Rijksregister worden opgenomen. In het geval van zorgwonen is daarvoor een speciale code voorzien. Dit kan in sommige gevallen financieel voordelig zijn. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken is bevoegd voor het Rijksregister.

Mantelzorgondersteuning door een lifestylebenadering

Mantelzorgondersteuning door een lifestylebenadering (september 2014 - augustus 2016)

In het licht van de vergrijzing en de toenemende zorgnoden zet het beleid sterk in op mantelzorg. Echter, de draagkracht van de mantelzorger kent ook zijn grenzen. Met dit project willen we een methodiek ontwikkelen om de mentale draagkracht van de mantelzorger te vergroten en dit op duurzame wijze, verder bouwend op de internationaal gevalideerde methodiek van Lifestyle Redesign®. Om dit te realiseren ontwikkelen we en vertalen we in co-creatie deze methodiek naar de context van Vlaamse mantelzorgers om deze vervolgens in een piloottest te toetsen en te evalueren. De resultaten hiervan gieten we in een draaiboek voor het werkveld, een lesmodule voor het onderwijs en een peer reviewed wetenschappelijk artikel. 

Sociaal makelaar

De vergrijzing brengt heel wat uitdagingen met zich mee. De zoektocht naar hoe de professionele zorg samen met de mantelzorg en het vrijwilligerswerk een antwoord kan bieden op de huidige en toekomstige zorgnoden van deze steeds grotere en meer heterogene groep van ouderen in onze samenleving, vormt hierbij één van de belangrijkste uitdagingen. Vanuit de overheid wordt in deze context sterk ingezet op de vermaatschappelijking van de zorg. 

In dit project wil VONK3, onderzoeksgroep van Thomas More,  aansluitend hierop de zorgnetwerken van ouderen versterken, met specifieke aandacht voor ouderen in een kwetsbare positie. De algemene doelstelling van het project is het uitwerken van de methodiek van ‘sociaal makelaar’ die ouderen ondersteunt in het zo lang mogelijk en zo kwaliteitsvol mogelijk zelfstandig thuis wonen en op die manier, op niveau van de samenleving, bij te dragen tot de vermaatschappelijking van de zorg. Een ‘sociaal makelaar’ zet in het op versterken van wederzijdse dienstverlening, wederzijdse steun tussen bewoners in een wijk of buurt. Het concept van ‘sociaal makelen’ vinden we vooral terug in Nederlandse context, waar al enkele piloottesten liepen. In dit project willen we dit concept van ‘sociaal makelaar’ vertalen naar en verder ontwikkelen binnen de Vlaamse context. Centrale uitgangspunten zijn: (1) empowerment van kwetsbare ouderen, (2) wederkerigheid (3) kleinschalig, lokaal verankerd en (4) met specifieke aandacht voor de doorverwijsfunctie naar professionele hulp. 
In het project willen we de methodiek van ‘sociaal makelaar’ naar Vlaamse context vertalen en verder ontwikkelen, in co-creatie met de betrokken lokale stakeholders waarna we dit uittesten in piloottesten zowel in een stedelijke (~ Turnhout) als in een landelijke context (~ Kasterlee). Specifieke aandacht gaat in het project bovendien naar de potentiële rol van ICT ter ondersteuning van de methodiek van “sociaal makelaar”. Vanuit Aristoco Int. BVBA wordt in beide piloottesten nagegaan hoe het Cubigo-platform de methodiek van sociaal makelaar kan faciliteren en of het de toegankelijkheid tot de dienst/methodiek verhoogt. Finale doelstelling is na de piloottesten een functieprofiel en draaiboek van sociaal makelaar uit te werken dat toelaat de methodiek toe te passen en te vertalen naar andere Vlaamse steden en gemeenten. 

Partners in het project zijn de Stad Turnhout en gemeente Kasterlee, in samenwerking met Vonk3 en Aristoco Int. BVBA (Cubigo). Studenten van Thomas More zullen actief participeren aan het project. 

Nachtzorg Kempen

In de thuiszorg is nachtzorg of nachtoppas dikwijls de ontbrekende schakel. Nachtzorg ondersteunt patiënten, mantelzorgers en hun families in deze zorg.

Nachtzorg provincie Antwerpen bestaat uit drie initiatieven: Nachtzorg Antwerpen, Nachtzorg Kempen en Nachtzorg Mechelen.

Nachtzorg, Nachtoppas, Nachthotel

Hulpverlening op maat, daar gaan we voor. Afhankelijk van uw thuissituatie bieden we deze zorgvormen aan:

 • Nachtzorg met polyvalent verzorgenden.
 • Nachtoppas met geschoolde vrijwilligers.
 • Nachthotel, tijdelijke nachtzorg in een residentiële of palliatieve omgeving.

Nachtverpleging en bereikbaarheid

Stand-by nachtverpleging. Onze medewerkers kunnen 's nachts een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis of van vzw Ispahan raadplegen of oproepen. 

Na kantooruren en op feestdagen wordt de permanentie automatisch doorgeschakeld naar de wachtdienst van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen.

Praktische afspraken

Nachtzorg stemt de zorg graag af op uw vraag:

 • De zorgbehoevende zit in een palliatieve situatie, heeft een vorm van dementie, of lijdt aan een langdurige chronische ziekte.
 • De hulpvraag kan met Nachtzorg, Nachtoppas of Nachthotel beantwoord worden.
 • Hulp kan ook zaterdag, zondag en feestdag.
 • Hulp kan tot drie nachten per week.
 • De nachtzorg begint om 22 uur en eindigt om 7 uur.
 • De zorgbehoevende of zijn familie betalen 25 euro per nacht.
 • U kan bij uw ziekenfonds een tussenkomst vragen.

‘I Can Help’: ICT-platform voor Minder Mobielen Centrale

“I Can Help” is een innovatie van LiCaLab en het Nederlandse Logica dat erop gericht is de Minder Mobielen Centrale (MMC) sneller en efficiënter maken. 

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een pool van 15 vrijwillige chauffeurs, die kunnen gecontacteerd worden om Turnhoutenaren met vervoersproblemen op weg te helpen. Het OCMW fungeert als ‘centrale’, tussenschakel, die oproepen noteert en de chauffeurs vervolgens contacteert. In 2010 legden de chauffeurs samen maar liefst 51.111 km af.

Het Nederlandse bedrijf Logica heeft een applicatie ontwikkeld die de Minder Mobielen Centrale wel bijzonder goed van dienst zou kunnen zijn. I Can Help is een online toepassing die (nood)oproepen in een welbepaalde regio ontvangt en vervolgens op basis van een aantal voorkeuren automatisch distribueert naar vooraf opgegeven contactpersonen. Het systeem werkt op basis van 3G-dataverbinding en GPS. In Nederland wordt met I Can Help geëxperimenteerd om, in geval van een medische noodoproep, vrijwillige hulpverleners die toevallig in de buurt zijn snel ter plekke te krijgen - in afwachting van de ambulance.

De internationale experimenten maakten deel uit van het Europese project Apollon, in samenwerking met iMinds en andere living labs. Hierin werkten 29 organisaties uit 10 Europese landen samen en het eerste Belgische experiment was dus voor Turnhout, met de Minder Mobielen Centrale van het OCMW Turnhout

"De nieuwe technologie biedt tal van mogelijkheden om de dienstverlening van de MMC te verbeteren, en I Can Help is daar een prachtig voorbeeld van", zegt Luc Op de Beeck, voorzitter van OCMW Turnhout. "De organisatie van de hulpverlening wordt ook een pak minder tijdsintensief."

Kwalitatieve thuislevering van geneesmiddelen

Het reeds uitgevoerde  wetenschappelijk onderzoek en de co-creatiesessies in het lopende project ‘Boodschappen aan huis’ toonden aan dat er een vraag en nood is aan de levering van voorschriftplichtige en niet voorschriftplichtige medicatie aan huis.

bpost zal daarom in samenwerking met zorgorganisaties (o.a. AZ Turnhout) en apothekersverenigingen – APB(Algemene Pharmaceutische Bond), VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) en de KFK (Kempisch Farmaceutische Kring) - de vernieuwende dienst ‘Kwalitatieve thuislevering van geneesmiddelen, een dienstverlening van de huisapotheker aan de patiënt’ ontwikkelen, gebaseerd op de kennis opgedaan in ‘Boodschappen aan huis op afspraak’. De levering via bpost gaat in op een bestaande nood van zorgbehoevende patiënten voor levering aan huis, waarbij door de creatie van het juiste kader en processen toch geneesmiddelenbewaking en farmaceutische zorg gewaarborgd blijven dankzij de unieke relatie patiënt - huisapotheker die blijft bestaan.

De testpopulatie zal bestaan uit 34 apotheken uit Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar, Arendonk, Ravels (Poppel, Weelde) en ca. 70 zorgbehoevende weinig- of niet-mobiele ouderen uit deze 5 gemeenten.

Topshake: vernieuwend ontbijt voor mensen met slikproblemen

Met het ontwikkelen van Topshake willen Tops Foods en expertisecentrum Mobilab een ontbijtconcept aanreiken aan personen met slikproblemen om te voorkomen dat ze ondervoed geraken. Een verhoogde voedselopname, door het aanbod van voedzame, evenwichtige en gevarieerde recepten, en een verbeterde slikfunctie zullen garant staan voor een verhoogde levenskwaliteit van deze doelgroep. Dit proefproject volgt uit een onderzoek van expertisecentrum Mobilab en onderzoeksgroep Lab4food, beide van Thomas More.

Er zullen 5 recepten getest worden met elk een andere smaak (andere basisgrondstoffen), met verschillende technische complexiteiten en met elk een zodanige, vergelijkbare textuur om tot een verbeterde slikreflex en slicact bij de doelgroep te komen. Vooronderzoek heeft aangetoond dat de reologische kenmerken/textuur van de voeding bij deze doelgroep een rechtstreekse invloed hebben op de slikreflex en slikact en alzo op ondervoeding.

In een eerste fase zullen de recepten uitgetest worden door een 30-tal personen met vergevorderde dementie, die in woon-zorgcentra verblijven.

Na deze fase wil men de voeding ook testen bij thuiswonenden.

Troeven

Meer info op www.troeven.be.

Mantelzorg en het nieuwe regeerakkoord

Door de zesde staatshervorming heeft Vlaanderen meer bevoegdheden gekregen inzake welzijn.

Minister Jo Vandeurzen vindt het belangrijk dat iedereen zorg en ondersteuning op maat krijgt en dat de samenleving mee zorg draagt. Dit is de zogenaamde vermaatschappelijking van de zorg.
 

Vermaatschappelijking van de zorg betekent dat mensen zo lang mogelijk ondersteund en verzorgd worden in hun vertrouwde omgeving. Kwetsbare groepen zoals ouderen, personen met een beperking en mensen in armoede moeten vanuit hun eigen kracht en achtergrond kunnen deelnemen aan onze samenleving. Mantelzorgers hebben een cruciale rol in de ondersteuning van kwetsbare groepen.

In welke opzichten zullen mantelzorgers ondersteund worden?
 
De eerste belangrijke doelstelling van de regering is te investeren in toegankelijke hulp en een sterk netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers. De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is crusiaal naast de professionele hulp- en zorgverlening.
 
 
Mantelzorgpremie?:(http://www.mantelzorglijn.be/) 
 
In een aantal gemeenten en OCMW’s in Vlaanderen worden mantelzorgpremies toegekend aan personen die een familielid thuis verzorgen. Deze premie wordt uitbetaald aan de mantelzorgers als vorm van erkenning voor hun zorg die ze in het thuismilieu verlenen. Het bedrag kan variëren van bv € 50,00 per jaar tot € 25,00 (of meer) per maand. Let op! Elke gemeente hanteert een eigen reglement: soms is het enkel bedoeld voor mantelzorgers van 65-plussers, enkel voor bloedverwanten, ….
 
Voor mantelzorgers wil de minister een globaal mantelzorgbeleid. De mantelzorger moet erkend worden als volwaardige partner in de zorgketen. Hij moet ondersteund worden op vlak van informatie, persoonlijk advies en begeleiding, financiële en emotionele ondersteuning, enz.
 
Vlaanderen zal bovendien ook  inzetten op respijtzorg. Dit is een verzamelnaam voor voorzieningen die tijdelijk de zorg overnemen, professioneel of vrijwillig en heeft als doel de mantelzorger te ontlasten. Het gaat bijvoorbeeld over centra voor dagverzorging en centra voor kortverblijf. Als zorgvragers hier meer gebruik van kunnen maken, zullen hun mantelzorgers niet of minder snel overbelast geraken.
 
De Vlaamse Sociale Bescherming
 
Als tweede grote doelstelling wil de minister zorg op maat aanbieden, maar vertrekkend van de eigen mogelijkheden van de persoon. Hiervoor wil de minister inzetten op geïntegreerde zorg en ondersteuning voor langdurig zieken en op de uitbreiding van de Vlaamse Sociale Bescherming.
 
Momenteel regelt deze Vlaamse Sociale Bescherming de Vlaamse Zorgverzekering. Op termijn moeten hier ook tegemoetkomingen voor zorg en hulpmiddelen (bv. de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en mobiliteitshulpmiddelen) en de persoonsvolgende financieringen opgenomen worden. De persoonsvolgende financiering is een vorm van financiering waarbij het budget naar de zorgvrager zelf gaat en niet naar de voorziening.
 
Door de verschillende tegemoetkomingen in één systeem te brengen en met de Sociale Bescherming streeft de minister naar een integraal beleid.
 
Dat wil zeggen dat verschillende sectoren als thuiszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheid, enz. moeten samenwerken en dit in samenspraak met de cliënt/patiënt en diens mantelzorger(s).
 
Centraal binnen het beleid van minister Vandeurzen staat dus de keuzevrijheid van het individu en de eigen mogelijkheden. De overheid wil mensen stimuleren om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en benadrukt het belang van mantelzorg.

Recht op een waardig levenseinde

Download hier onze Brochure:

 

Contactpunt Dementie

Het 'Contactpunt Dementie' is een samenwerkingsinitiatief van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Professionele hulp- en zorgverleners zoals u, huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, verzorgers, ... kunnen er op een laagdrempelige manier signaleren wanneer een persoon met dementie of zijn mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. Het contactpunt is één van de actiepunten uit het Transitieplan - Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu.
 
Merkt u dat er iets niet klopt bij een cliënt en zijn er nog geen hulpverleners ingeschakeld? Vraagt een cliënt of mantelzorger naar extra hulp en ondersteuning?  Of hebt u bij de huidige zorg rond de cliënt nood aan een vaste begeleider? Dan kunt u als professionele hulp- of zorgverlener terecht bij het Contactpunt Dementie.
 
Hoe een aanmelding bij het Contactpunt Dementie verloopt en wat een aanmelding voor u en uw cliënten kan betekenen, leest u in volgende bijlagen:

Schema werking

Getuigenissen Contactpunt Dementie

 

Mogen we u daarom vragen om deze informatie over het Contactpunt Dementie verder te verspreiden bij uw medewerkers binnen uw organisatie en netwerk?
 
Het Contactpunt Dementie staat 24/24u voor u klaar, telefonisch via 078/05.08.19 of per e-mail op contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be.

agenda & evenementen

Tijd om de agenda in de hand te nemen en een kijkje te nemen
naar de evenementen in de toekomst die volgens ons zeker de
moeite waard zijn!

donderdag 30 november en 7 december

Workshop 'Oud en eenzaam'

Oud en eenzaam worden vaak in één adem uitgesproken. Eenzaamheid is iets van de ouderen, zo denken we vaak, en dan vooral van de oudste, zorgbehoevende ouderen. Maar klopt dit beeld wel helemaal? Is eenzaamheid iets dat vooral de oudsten treft? Of kan het iedereen overkomen? In deze workshop word je mee op tocht genomen door de wereld van de eenzaamheid. Je leert door een meer genuanceerde bril naar deze thematiek te kijken zodat je de complexiteit van de aanpak en preventie van eenzaamheid kan erkennen.

De workshop is bedoeld voor professionals die beleidsmatige acties (willen) opzetten voor kwetsbare ouderen. Ook vrijwilligers vanuit seniorenraden of ouderen- en welzijnsorganisaties zijn meer dan welkom.

Wanneer? 
Op donderdag 30 november en donderdag 7 december van 12.30 tot 16.30 uur. 

Waar?
Thomas More, Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel (lokaal F103)

Prijs?
- € 225 (incl. lunch, deelnemersmap, gids ‘Oud en eenzaam’, projectfiche. 
- € 25 voor de tweede persoon van dezelfde organisatie of gemeente, met een maximum van 2 personen.

Inschrijven?
Inschrijven kan via deze link

meer info

Netwerking

Netwerkvergaderingen 2017

donderdag 19/1/2017 14.45-16.45u

donderdag 18/5/2017 14.45-16.45u

donderdag 21/9/2017 14.45-16.45u

donderdag 16/11/2017 14.45-16.45u

meer info

Woensdag 6 september

Infomoment Banaba Ouderencoaching

Op woensdag 6 september van 18.00 tot 21.00 uur organiseert Thomas More een infoavond voor de Banaba Ouderencoaching.  

Interesse? Vind meer informatie via de volgende link: Banaba Ouderencoaching

meer info

Inschrijven

voornaamachternaam

( * = verplichte velden )

netwerk

De opstart van KON-tact was een initiatief van het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Kempen,
dat hiervoor een partnerschap aanging met LiCalab, VONK3 en Welzijnszorg Kempen. De bekommernis om goede ouderenzorg is immers niet enkel een zaak van zorgactoren, maar ook van welzijnsactoren, kenniscentra, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties, ondernemers en niet te vergeten de ouderen zelf.

Vrijwilligers

downloads

contact

kon-tact

T +32 14 57 42 71
F +32 14 58 73 00
0471 59 79 97
KON-tact
p.a. Kon-tact/SEL Kempen
Antwerpseweg 1A
2440 Geel
info@kon-tact.be

kon-tact formulier

Je kan ons contacteren door onderstaand formulier in te vullen.
Wij antwoorden je zo snel mogelijk.

voornaamachternaam

( * = verplichte velden )