Kon-tact

nieuws

Vormingsmoment dementie "The Leisure Seeker"

KON-tact en ECD Tandem organiseren een uniek vormingsmoment over dementie dat doorgaat op 20 februari 2020 in UGC Turnhout. De filmvertoning "The Leisure Seeker" met voorafgaand inhoudelijke duiding door het expertisecentrum dementie Tandem biedt op een toegankelijke manier een blik op de thematiek over het leven met dementie in zijn verschillende aspecten.

De uitnodiging met programma en inschrijvingslink vindt u hier.

Geplaatst op: Donderdag 23 Januari

Infomoment Banaba Ouderencoaching

Op woensdag 5 september organiseert Thomas More Campus Geel een infoavond over de Banaba Ouderencoaching van 18:00 tot 21:00.

Interesse? Vind meer informatie via volgende links: Banaba Ouderencoaching, filmpje.


Geplaatst op: Donderdag 23 Augustus

lees meer

scroll naar beneden

wat & wie is kon-tact

De komende jaren staat de zorgsector voor grote uitdagingen. De bevolking vergrijst, wat een stijgende zorgvraag met zich mee brengt. De oudere zelf verandert, er heerst krapte op de arbeidsmarkt, het aantal mantelzorgers neemt af, de middelen zijn schaarser, ... Dit is de aanleiding om een andere, creatievere en innovatievere manier na te denken over (de organisatie van) de toekomstige ouderenzorg.

KON-tact is hét Kempens Ouderenzorg Netwerk. Alle actoren die actief zijn rond ouderenzorg in de Kempen zijn welkom. KON-tact denkt na over de aanpak van en de evoluties in de ouderenzorg en zet concrete acties op in de regio.

thema's

Zorgmijding

Zorgmijding

KON-tact focust zich op de problematiek van de 'zorgwekkende zorgmijders'. Dit zijn kwetsbare personen die, ondanks complexe problemen op verschillende levensgebieden, de weg naar de hulpverlening niet kunnen of willen vinden. Het gaat onder meer om ouderen die kwetsbaar zijn, zorg en hulp nodig hebben, maar de zorg- en hulpverlening ernstig mijden. Vaak hebben zij het vertrouwen in de zorg- en hulpverlening verloren, waardoor zij zich terugtrekken. 

lees meer
projecten met dit thema

Zorgzame buurten

Zorgzame buurten

KON-tact droomt van zorgzame buurten in alle Kempense gemeenten. Onder zorgzame buurten verstaan we buurten, wijken en gemeenten waar kwetsbare ouderen en zorgbehoevenden de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Om gemeenten te ondersteunen in het vergroten van de sociale cohesie en het versterken van de informele steun tussen buurtbewoners, richt KON-tact het Kennisnetwerk ZorgSamen Kempen in. Het kennisnetwerk geeft gemeenten de kans om kennis en ervaringen met betrekking tot het opbouwen van informele zorgnetwerken te delen en op te bouwen.

lees meer
projecten met dit thema

Informele zorg

Informele zorg

KON-tact focust zich op de ondersteuning van mantelzorgers en wil de wisselwerking en het samenspel tussen mantelzorgers en professionals bevorderen. 

lees meer
projecten met dit thema

Netwerking

Netwerking

KON-tact wil alle actoren die actief zijn rond ouderenzorg de mogelijkheid geven om kennis en ervaringen te delen en nieuwe kennis op te bouwen. KON-tact organiseert hiervoor KON-tact netwerkvergaderingen, studiedagen en werkbezoeken en faciliteert informele contacten.  

lees meer
projecten met dit thema

Tekorten wegwerken

Tekorten wegwerken

KON-tact brengt het formele en informele zorgaanbod voor ouderen in kaart, spoort blinde vlekken op, brengt noden en wensen in kaart en biedt oplossingen aan om tekorten waar mogelijk weg te werken.

lees meer
projecten met dit thema

Oplossingen op maat

Oplossingen op maat

KON-tact ontwikkelt in samenwerking met partners zorgoplossingen op maat van de oudere. Iedere oudere is immers anders en stelt andere eisen aan de zorg.

lees meer
projecten met dit thema

projecten

Zorg voor oudere of zieke familieleden: basisinformatie voor iedereen die op zoek is naar hulp.

Iemand die niet meer voor zichzelf kan zorgen, blijft graag in de eigen woon- en leefomgeving. Vaak helpen familieleden bij het organiseren van het dagelijkse leven. Familieleden die zorgen voor een zorgbehoevende persoon worden mantelzorgers genoemd.


Mantelzorg is niet evident. Goede afspraken tussen de zorgbehoevende persoon, de familie en de zorg- en hulpverleners zijn noodzakelijk. Hou bovendien rekening met de financiële kant van de zaak en de tijdsindeling. Ondersteuning van enkele diensten kan wenselijk of noodzakelijk zijn. De dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds helpt je met het zoeken naar een oplossing en geeft je een zicht op financiële tussenkomsten en de mogelijkheden van diensten voor gezinszorg. Je kunt daarvoor ook terecht bij de sociale dienst van het OCMW.

Voor meer informatie en ondersteuning kun je terecht bij een aantal verenigingen: 
Steunpunt Thuiszorg
Vzw Liever Thuis
Samana CM  
Ons Zorgnetwerk
Kenniscentrum Mantelzorg
Zivi (zorginformatie voor iedereen)

Emotioneel

Op emotioneel vlak is mantelzorg niet te onderschatten: het geeft je veel voldoening om voor een familielid te zorgen, maar het slorpt ook veel energie op.  Vermoeidheid, onzekerheid en bezorgdheid hebben een weerslag op je gezin. Buiten het gezin verminderen je sociale contacten omdat de zorg erg tijdrovend is. Als mantelzorger mag je niet vergeten voor jezelf op te komen: aandacht hebben voor je gevoelens, tijd maken voor jezelf en ‘nee’ zeggen wanneer je iets niet haalbaar vindt, maakt een moeilijke mantelzorgsituatie draaglijker.

Financieel

Ouders, grootouders, broers of zussen die bij jou inwonen en beperkte inkomsten hebben, kun je net zoals je kinderen fiscaal ten laste beschouwen. Je krijgt in dat geval een verhoging van de belastingvrije som. Meer informatie kan je bekomen bij de FOD Financiën (tel. 0257/257 57).

Voor de niet-medische kosten van de verzorging van een zorgbehoevende thuis, kun je via de Vlaamse zorgverzekering een bedrag per maand ontvangen. Aanvragen richt je tot je zorgkas.

Sommige gemeenten en provincies kennen een mantel- en thuiszorgpremie toe aan verzorgers. Kijk op www.rechtenverkenner.be of ga langs bij je ziekenfonds of OCMW.

Bespreek met je oudere familieleden ook zeker wat er zou moeten gebeuren indien ze mentaal zouden achteruitgaan. Wie mag beslissingen nemen over hun persoon of over hun vermogen indien ze daar zelf niet meer toe in staat zijn? Lees meer in de brochure 'Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?'.

Combinatie zorg en werk

Voor personen die willen zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid bestaat er een speciale verlofregeling. Je kan een voltijds verlof van 1 tot 3 maanden aanvragen of deze periode verdelen met een verlof van 1/5 of 1/2. Gaat het om een zwaar ziek kind jonger dan 16 jaar en ben je alleenstaand, dan kun je een verlof van 24 maanden nemen. De werkgever kan het verlof niet weigeren.  
Gedurende de arbeidsonderbreking kun je genieten van een uitkering, die je aanvraagt bij de RVA. Bovenop de uitkering van de RVA kun je een aanmoedigingspremie bij de Vlaamse overheid aanvragen voor het opnemen van dit verlof. Je ontvangt dan maandelijks een premie voor een maximale periode van 1 jaar. Meer info krijg je bij de Vlaamse infolijn 1700 of op www.werk.be.
De periode van het verlof waarin je een uitkering krijgt, wordt gelijkgesteld met periodes van tewerkstelling voor de berekening van pensioenrechten.

Ondersteunende diensten

Je kunt beroep doen op diensten die helpen bij het huishouden of diensten die zorgbehoevenden gezelschap houden. Het merendeel van deze diensten kun je met dienstencheques betalen. 
In een lokaal dienstencentrum kun je ook voor heel wat hulp terecht: vormingsactiviteiten, maaltijden, boodschappen en hulp in huis. Een regionaal dienstencentrum kent de dienstverlening van organisaties in de buurt.
Nachtopvang en opvang in een centrum voor kortverblijf kunnen een aanvulling zijn op de mantelzorg.

Voor informatie over alle diensten kun je terecht bij het ziekenfonds of het OCMW.
Adressen vind je bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Alle relevante informatie voor ouderen werd gebundeld in de 60+gids. Je kunt de gids bestellen op de Vlaamse infolijn 1700 of online bekijken.

Zorgwonen

Ondanks dat meergeneratiewonen (grootouders, ouders en kinderen) vroeger zeer gebruikelijk was, zijn in de loop van vorige eeuw meer en meer woningen bestempeld als eengezinswoningen. De stedenbouwwet legt zelfs in bepaalde gebieden die samenlevingsvorm op. Voorbeelden:

 • Veel verkavelingen bestemmen de loten enkel voor eengezinswoningen;
 • Bij zonevreemde woningen (woningen in bijvoorbeeld agrarisch gebied) mag het aantal woongelegenheden niet verhogen.

Wanneer er bv. een grootouder of gehandicapte broer komt inwonen en in één van de slaapkamers van de woning slaapt, is er geen probleem. Dit wordt als een eengezinswoning aanzien. Wanneer er echter een min of meer onafhankelijk functionerend woningonderdeel beschikbaar wordt gesteld aan de grootouder of de gehandicapte broer, bv. omwille van een nood aan privacy, mogen we echter niet meer spreken van een eengezinswoning. Dit is het geval wanneer bv. een deel van het gelijkvloers wordt omgevormd tot een woningonderdeel met woonkamer, keuken en eigen toegangsdeur. In de verkavelingen met loten voor eengezinswoningen en zonevreemde woningen is dit dan ook niet vergunbaar.  

Regeling

Om deze problemen op te lossen werd het zorgwonen in regelgeving vastgelegd. De woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:
 • In een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s)
 • De eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte berust bij dezelfde titularis of titularissen
 • De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste twee oudere personen van 65 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering, personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen)

Procedure

 • Als u een zorgwoning gaat inrichten die geen invloed heeft op de constructie van de woning en binnen het bestaande bouwvolume blijft, dan brengt u de gemeente op de hoogte van uw zorgwoning. De gemeente zal de zorgwoning registreren in het Rijksregister.
 • Als u werken uitvoert die een invloed hebben op de bouwconstructie van uw woning, moet u dit melden bij uw gemeente met een speciaal meldingsformulier of online via het omgevingsloket voor bouwaanvragen.
 • Als u ook het bouwvolume uitbreidt, dan hebt u altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Als u aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het Rijksregister dat uw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van uw woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Na het beëindigen van de zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet u dit aan uw gemeente melden met het meldingsformulier zorgwonen of online via het omgevingsloket voor bouwaanvragen.

Wilt u de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet u hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

Sociaal makelaar

De vergrijzing brengt heel wat uitdagingen met zich mee. De zoektocht naar hoe de professionele zorg, samen met de mantelzorg en het vrijwilligerswerk, een antwoord kan bieden op de huidige en toekomstige zorgnoden van de steeds grotere en meer heterogene groep van ouderen in onze samenleving, vormt één van de belangrijkste uitdagingen. Vanuit de overheid wordt in deze context sterk ingezet op de vermaatschappelijking van de zorg. 

In het project Sociaal Makelaar wil VONK3 de zorgnetwerken van ouderen versterken, met specifieke aandacht voor ouderen in een kwetsbare positie. De algemene doelstelling van het project is het uitwerken van de methodiek van ‘sociaal makelaar’ die ouderen ondersteunt in het zo lang mogelijk en zo kwaliteitsvol mogelijk zelfstandig thuis wonen en op die manier, op niveau van de samenleving, bij te dragen tot de vermaatschappelijking van de zorg. Een ‘sociaal makelaar’ zet in het op versterken van wederzijdse dienstverlening, wederzijdse steun tussen bewoners in een wijk of buurt. Het concept van ‘sociaal makelen’ vinden we vooral terug in Nederlandse context, waar al enkele piloottesten liepen. In dit project willen we dit concept van ‘sociaal makelaar’ vertalen naar en verder ontwikkelen binnen de Vlaamse context. Centrale uitgangspunten zijn: (1) empowerment van kwetsbare ouderen, (2) wederkerigheid (3) kleinschalig, lokaal verankerd en (4) met specifieke aandacht voor de doorverwijsfunctie naar professionele hulp. 
In het project willen we de methodiek van ‘sociaal makelaar’ naar Vlaamse context vertalen en verder ontwikkelen, in co-creatie met de betrokken lokale stakeholders waarna we dit uittesten in piloottesten zowel in een stedelijke (Turnhout) als in een landelijke context (Kasterlee). Specifieke aandacht gaat in het project bovendien naar de potentiële rol van ICT ter ondersteuning van de methodiek van 'sociaal makelaar'. Vanuit Aristoco Int. BVBA wordt in beide piloottesten nagegaan hoe het Cubigo-platform de methodiek van sociaal makelaar kan faciliteren en of het de toegankelijkheid tot de dienst/methodiek verhoogt. Finale doelstelling is na de piloottesten een functieprofiel en draaiboek van sociaal makelaar uit te werken dat toelaat de methodiek toe te passen en te vertalen naar andere Vlaamse steden en gemeenten. 

Partners in het project zijn de Stad Turnhout en gemeente Kasterlee, in samenwerking met VONK3 en Cubigo. Studenten van Thomas More zullen actief participeren aan het project. 

Mantelkracht

Mantelzorgers hebben veel over voor de persoon voor wie ze zorg dragen. Hierdoor kan de zorgbehoevende langer thuis blijven, ontvangt hij goede zorg, voelt hij zich gewaardeerd, heeft hij nog sociaal contact, ... Maar mantelzorgers hebben het meestal niet gemakkelijk. Ze worden met veel uitdagingen geconfronteerd die een weerslag hebben op het eigen leven, zowel sociaal, mentaal als fysiek.

Het coachingprogramma 'Mantelkracht' streeft ernaar de draagkracht en het welbevinden van mantelzorgers te verhogen. Het programma baseert zich op 5 pijlers: langdurig en frequent samenkomen, groeps- en individuele bijeenkomsten, positief en waarderend samenwerken, een voortdurende inbreng van de mantelzorgers en een mix van activiteiten. Het programma wordt aangevuld met reeds bestaande ondersteuning, zodanig dat het voor de mantelzorger mogelijk wordt om betere zorg te voorzien aan de zorgbehoevende én aan zichzelf. 

Het coachingprogramma is er voor mantelzorgers die zorg dragen voor een ouder, partner, buur, vriend, kennis, ... De zorgbehoevende kan iemand zijn met dementie, kanker, een chronische ziekte, ... De mantelzorger kan aan het begin van het mantelzorgproces staan of reeds jarenlang zorg bieden. Met andere woorden, de groep mantelzorgers kan heel divers samengesteld zijn. 

Mantelkracht is ontwikkeld door VONK3, in samenwerking met partners als LiCalab, en Thomas More

Oog voor mantelzorg

VONK3 ontwikkelde in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen het vormingsmateriaal 'Oog voor mantelzorg'. Partners in het project zijn LiCalabThuiszorg Kempen , OCMW Mortsel en de Provincie Antwerpen.

Oog voor mantelzorg stimuleert zorg- en hulpverleners om het triadisch werken nog meer in de praktijk te brengen. Het doel is een intense samenwerking tussen de zorgbehoevende, de mantelzorger en de zorg- en hulpverlener.   

Oog voor mantelzorg bestaat uit een reeks van 13 casussen (10 casussen rond ambulante zorg en 3 casussen rond residentiële zorg) waarin telkens het perspectief van de zorgbehoevende, de mantelzorger en de zorg- en hulpverlener aan bod komt. Het bevat daarnaast ook een handleiding met toelichting op het triadisch werken en een uitgewerkt scenario voor de organisatie van een vormingssessie.

Het vormingsmateriaal is verkrijgbaar via het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en kost 47 Euro.

Mantelzorgondersteuning door een lifestylebenadering

In het licht van de vergrijzing en de toenemende zorgnoden zet het beleid sterk in op mantelzorg. Echter, de draagkracht van de mantelzorger kent ook zijn grenzen. Met dit project willen we een methodiek ontwikkelen om de mentale draagkracht van de mantelzorger te vergroten en dit op duurzame wijze, verder bouwend op de internationaal gevalideerde methodiek van Lifestyle Redesign®. Om dit te realiseren ontwikkelen we en vertalen we in co-creatie deze methodiek naar de context van Vlaamse mantelzorgers om deze vervolgens in een piloottest te toetsen en te evalueren. De resultaten hiervan gieten we in een draaiboek voor het werkveld, een lesmodule voor het onderwijs en een peer reviewed wetenschappelijk artikel. 

Dit PWO-project loopt van september 2014 tot augustus 2016. Voor de uitvoering van het project werkt VONK3 nauw samen met verschillende opleidingen binnen Thomas More, de Vlaamse zorgproeftuin LiCalabCubigo en KON-tact

Nachtzorg Kempen

In de thuiszorg is nachtzorg of nachtoppas dikwijls de ontbrekende schakel. Nachtzorg Kempen ondersteunt patiënten, mantelzorgers en hun families in de nachtelijke zorg en hulp. 

Nachtzorg, Nachtoppas, Nachthotel

Hulpverlening op maat, daar gaaat Nachtzorg Kempen voor. Afhankelijk van de thuissituatie biedt Nachtzorg Kempen de volgende zorgvormen aan:

 • Nachtzorg met polyvalent verzorgenden.
 • Nachtoppas met geschoolde vrijwilligers.
 • Nachthotel, tijdelijke nachtzorg in een residentiële of palliatieve omgeving.

Nachtverpleging en bereikbaarheid

De medewerkers van Nachtzorg Kempen kunnen 's nachts een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis of van vzw Ispahan raadplegen of oproepen. 

Na kantooruren en op feestdagen wordt de permanentie automatisch doorgeschakeld naar de wachtdienst van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen.

Praktische afspraken

 • De zorgbehoevende zit in een palliatieve situatie, heeft een vorm van dementie, of lijdt aan een langdurige chronische ziekte.
 • De hulpvraag kan met Nachtzorg, Nachtoppas of Nachthotel beantwoord worden.
 • De nachtelijke hulp kan zowel op zaterdag en zondag, als op feestdagen geboden worden.
 • De nachtelijke hulp kan tot drie nachten per week geboden worden.
 • De nachtzorg begint om 22 uur en eindigt om 7 uur.
 • De zorgbehoevende of zijn familie betalen 25 euro per nacht.
 • De zorgbehoevende kan bij het ziekenfonds een tussenkomst vragen.

Kwalitatieve thuislevering van geneesmiddelen

Het reeds uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek en de co-creatiesessies in het lopende project ‘Bpost op afspraak’ toonden aan dat er een vraag en nood is aan de levering van voorschriftplichtige en niet voorschriftplichtige medicatie aan huis. Bpost zal daarom in samenwerking met zorgorganisaties (o.a. AZ Turnhout) en apothekersverenigingen – APB (Algemene Pharmaceutische Bond), VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) en de KFK (Kempisch Farmaceutische Kring) – de vernieuwende dienst ‘Kwalitatieve thuislevering van geneesmiddelen, een dienstverlening van de huisapotheker aan de patiënt’ ontwikkelen, gebaseerd op de kennis opgedaan in ‘Boodschappen aan huis op afspraak’. De levering via Bpost gaat in op een bestaande nood van zorgbehoevende patiënten voor levering aan huis, waarbij door de creatie van het juiste kader en processen toch geneesmiddelenbewaking en farmaceutische zorg gewaarborgd blijven dankzij de unieke relatie patiënt - huisapotheker die blijft bestaan.

Troeven

Troeven is het lokale spaarsysteem in de provincie Antwerpen, dat tot doel heeft de gemeenschap te versterken. Troeven doet een appèl op mensen die mee de handen uit de mouwen steken voor de buurt of een sociaal doel, maar ook op ondernemingen en winkeliers die willen bijdragen tot een samenleving waar mensen meer gaan zorgen voor mekaar.

Meer informatie? Surf naar www.troeven.be.

Recht op een waardig levenseinde

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

Meer informatie? Bekijk de brochure 'Leif' of surf naar www.leif.be.

Contactpunt Dementie

Het 'Contactpunt Dementie' is een samenwerkingsinitiatief van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Professionele hulp- en zorgverleners zoals huisartsen, specialisten, apothekers, verpleegkundigen, verzorgers, ... kunnen er op een laagdrempelige manier signaleren wanneer een persoon met dementie of zijn mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. Het contactpunt is één van de actiepunten uit het Transitieplan - Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu.
 
Meer informatie? Bekijk voorstelling werking en getuigenissen Contactpunt Dementie of neem contact op via het telefoonnummer 078/05.08.19 of het
e-mailadres contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be.

Topshake: vernieuwend ontbijt voor mensen met slikproblemen

Met het ontwikkelen van Topshake willen Tops Foods en expertisecentrum Mobilab een ontbijtconcept aanreiken aan personen met slikproblemen om te voorkomen dat ze ondervoed geraken. Een verhoogde voedselopname, door het aanbod van voedzame, evenwichtige en gevarieerde recepten, en een verbeterde slikfunctie zullen garant staan voor een verhoogde levenskwaliteit van deze doelgroep. Dit proefproject volgt uit een onderzoek van expertisecentrum Mobilab en onderzoeksgroep Lab4food, beide van Thomas More.

Er zullen 5 recepten getest worden met elk een andere smaak (andere basisgrondstoffen), met verschillende technische complexiteiten en met elk een zodanige, vergelijkbare textuur om tot een verbeterde slikreflex en slikact bij de doelgroep te komen. Vooronderzoek heeft aangetoond dat de reologische kenmerken/textuur van de voeding bij deze doelgroep een rechtstreekse invloed hebben op de slikreflex en slikact en derhalve op ondervoeding.

In een eerste fase zullen de recepten uitgetest worden door een 30-tal personen met vergevorderde dementie, die in woon-zorgcentra verblijven.

Na deze fase wil men de voeding ook testen bij thuiswonenden.

agenda & evenementen

Tijd om de agenda in de hand te nemen en een kijkje te nemen
naar de evenementen in de toekomst die volgens ons zeker de
moeite waard zijn!

20 februari 2020

The Leisure Seeker

Uniek vormingsmoment over het leven met dementie.

De uitnodiging met programma vindt u hier.

meer info

20 - 26 april 2020

Week van de Valpreventie

De 9de editie van de Week van de Valpreventie gaat door van 20 tot en met 26 april 2020!

Meer informatie? Surf naar www.valpreventie.be.

meer info

Inschrijven

voornaamachternaam

( * = verplichte velden )

netwerk

De opstart van KON-tact was een initiatief van het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Kempen,
dat hiervoor een partnerschap aanging met LiCalab, VONK3 en Welzijnszorg Kempen. De bekommernis om goede ouderenzorg is immers niet enkel een zaak van zorgactoren, maar ook van welzijnsactoren, kenniscentra, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties, ondernemers en niet te vergeten de ouderen zelf.

downloads

contact

kon-tact

T +32 14 57 42 71
F +32 14 58 73 00
0471 59 79 97
KON-tact
p.a. Kon-tact/SEL Kempen
Antwerpseweg 1A
2440 Geel
info@kon-tact.be

kon-tact formulier

Je kan ons contacteren door onderstaand formulier in te vullen.
Wij antwoorden je zo snel mogelijk.

voornaamachternaam

( * = verplichte velden )